Piri Reis

Piri Reis

Vallë harta e Piri Reis-it është dëshmi se ka ekzistuar një qytetërim superior ndaj kohës sotme?