KUSHTET E PËRDORIMIT TË FAQES SË INTERNETIT

https://albanian.trtbalkan.com (këtu e tutje do të përmendet si "Uebfaqe"). Të gjitha të drejtat do t`i përkasin Korporatës së Radios dhe Televizionit të Turqisë (këtu e tutje do të përmendet si "TRT"). Të drejtat e emrave të faqes në internet, e gjithë përmbajtja, modeli, dizajni, videot dhe muzika dhe informacioni që përmbahet në të, regjistrimet vizuale dhe të shkruara dhe të drejtat e të gjitha regjistrave dhe dokumenteve brenda faqes në internet pa u kufizuar në sa më sipër, dhe të drejtat e njohura sipas Ligjit Nr. 5846 për Mbrojtjen e Punëve Intelektuale dhe Artistike ("FSEK") në lidhje me punimet në faqen e internetit i përkasin TRT-së.

Ju lutemi lexojini me kujdes Kushtet e Përdorimit të Uebfaqes para se ta përdorni Uebfaqen. Përdoruesit mund të fillojnë të përdorin Uebfaqen pasi të aprovojnë këto kushte përdorimi, me kusht që të jenë në përputhje me kushtet e shkruara këtu. Nëse aprovoni Kushtet e mëposhtme të Përdorimit dhe / ose përdorni Uebfaqen në ndonjë mënyrë, kjo do të thotë që ju i pranoni Kushtet e Përdorimit paraprakisht. Nëse ndonjë nga kushtet e specifikuara në këtë faqe nuk janë të përshtatshme për ju, ju lutemi mos i aprovoni kushtet e përdorimit dhe mos përdorni Uebfaqen.

1. Të drejtat dhe detyrimet e përdoruesit

Përdoruesi i referohet çdo personi fizik ose juridik që përdor Uebfaqen në çfarëdo mënyre, duke hyrë në sit ose jo me një hyrje të anëtarit.

1.1. Të gjitha videot, tekstet, grafikët, fotografitë, videot, animacionet, zërat dhe të gjitha përmbajtjet e tjera vizuale, audio dhe të shkruara në Uebfaqe i përkasin TRT-së. Nëse nuk theksohet ndryshe, nuk mund të përdoret për qëllime komerciale ose personale dhe pa referencë.

1.2. Asnjë video, muzikë, vizuale, dokument, faqe, grafikë, dizajn etj. në Uebfaqe, element ose përmbajtje, nuk mund të botohen ose të përdoren në ndonjë medium, të kopjohet, zhvendoset ose citohet tërësisht ose pjesërisht.

1.3. Asnjë video, muzikë, vizuale, dokument, faqe, grafikë, dizajn etj, element ose përmbajtje të gjendura në Uebfaqe nuk mund të botohet ose përdoret, kopjohet, zhvendoset ose citohet pjesërisht ose plotësisht, me qëllim të keq, duke shtrembëruar, ndryshuar, çorientuar dhe në mënyrë të pasaktë dhe në ndonjë mënyrë që shkel gjendjen e tij aktuale ose në ndonjë mënyrë tjetër në kundërshtim me ligjin, moralin dhe mirësjelljen.

1.4. Shfaqjet dhe / ose veprat në Uebfaqe të drejtat e të cilave janë të rezervuara, nuk mund të riprodhohen, publikohen, citohen, publikohen, përfaqësohen, transmetohen në publik, ose të përdoren në asnjë mënyrë pa pëlqimin e pronarëve të tyre.

1.5. Përdoruesi nuk mund të kopjojë, të përdorë softuerin e përdorur në hartimin e Uebfaqes dhe krijimin e bazës së të dhënave të gjitha të drejtat e së cilës i përkasin TRT-së, ose nuk mund të marrë në mënyrë të padrejtë fjalëkalimet e faqes në internet ose të marrë ndonjë përpjekje për të krisur faqen.

1.6. Përdoruesi nuk mund të ndërmarrë veprime që parandalojnë ose komplikojnë përdorimin e Uebfaqes, nuk mund të detyrojë / bllokojë serverat ose bazat e të dhënave me programe automatike, ose të përfshihet në përpjekje mashtruese.

1.7. Përdoruesi nuk mund të përdorë programe kompjuterike ose programe që kërcënojnë sigurinë e Uebfaqes ose parandalojnë funksionimin e softuerit të përdorur, ose të përfshihen në përpjekje / aktivitete të ngjashme.

1.8. Përdoruesi nuk mund të dëmtojë sitin dhe / ose TRT-në duke përfituar nga ndonjë deficit (teknik, etj.) i Uebfaqes, nuk mund të fitojë një avantazh të padrejtë, ose të abuzojë me Uebfaqen dhe përmbajtjen e saj.

1.9. Përdoruesi nuk mund të përdorë adresën IP të dikujt tjetër, adresën e postës elektronike, emrin e përdoruesit dhe informacione të tjera në internet pa leje dhe në mënyrë të paligjshme.

1.10. Përdoruesi nuk mund të regjistrojë informacion të pahijshëm, të parregullt, jo të plotë dhe mashtrues, duke përfshirë mosrespektimin e rregullave të shprehjeve të moralit publik, dhe informacione që nuk janë në përputhje me ligjet e Republikës së Turqisë në sit.

1.11. Gjatë përdorimit të Uebfaqes, Përdoruesi bie dakord të pajtohet me Kodin Penal Turk, Kodin Tregtar Turk, Ligjin e Punëve Intelektuale dhe Artistike, Ligjin e Pronësisë Industriale, Kodin Turk të Detyrimeve dhe dispozitat e legjislacionit përkatës dhe të gjitha llojet e njoftimeve dhe lajmërimeve që do të botohen nga TRT në Uebfaqe.

1.12. Në rast se aksesi në Uebfaqe bllokohet pjesërisht ose plotësisht pa faj të TRT-së, TRT nuk do të ketë asnjë përgjegjësi.

1.13. Uebfaqja mund t`i ofrojë përdoruesit mundësinë për të ngarkuar mesazhe, komente, skedarë, dokumente dhe përmbajtje. Çdo ide dhe mendim që përdoruesit do të deklarojnë në Uebfaqe janë plotësisht mendimi i tyre personal dhe i lidh vetëm ata. Opinionet dhe deklaratat për qëllime të propagandës politike dhe filozofike nuk mund të publikohen në këtë faqe interneti. Asnjë veprimtari ose sugjerim nuk mund të bëhet në dëm të shoqërisë ose për ndonjë qëllim kundër moralit të përgjithshëm dhe ligjit. Fjalët dhe dispozitat që mbështesin një pikëpamje të caktuar politike, fyese, kërcënuese, ngacmuese nuk lejohen.

1.14. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër paraprakisht se nuk do të kryejnë veprime që ngërthejnë përmbajtje pornografike, poshtëruese, shpifëse, abuzive dhe të ngjashme dhe nuk do të shkelin sigurinë publike, unitetin dhe unitetin kombëtar, dhe nuk do të jenë në kundërshtim me moralin e përgjithshëm, interesin publik dhe të drejtat dhe liritë themelore me çështje të tilla si tekste, video, fotografi, parulla, foto, karikaturë, rresht, fjalë, këngë, melodi, koment që janë frikësuese, kërcënuese, fyese, në kundërshtim me moralin e përgjithshëm, të pahijshëm, që konsiderohen krim sipas Kodit Penal Turk, Kushtetutës së Republikës së Turqisë dhe ligjeve të veçanta përkatëse, kërkojnë kompensim dhe përmbajtja e të cilave është e paligjshme në çfarëdo mënyre në faqen e internetit, përndryshe, ata do të jenë personalisht përgjegjës.

1.15. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër të mos bëjnë reklamim dhe promovim të drejtpërdrejtë ose indirekt, aplikacione komerciale të lëvizshme dhe interaktive në Uebfaqe.

1.16. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër të mos qasin programe private, konfidenciale, skedarë, informacione ose zona me përmbajtje të ngjashme të përdoruesve të tjerë (individë ose organizata) pa leje. Përndryshe, çdo përgjegjësi ligjore dhe penale që mund të lindë prej tyre u takon atyre.

1.17. Përdoruesit janë individualisht përgjegjës ndaj TRT-së, si dhe institucioneve zyrtare, organizatave, palëve të treta, për shkak të natyrës dhe përmbajtjes së materialit siç janë akti i zbuluar, tekste, video, fotografi, parulla, fotografi, karikatura, rreshta, fjalë, komente, dhe pajtueshmërisë së tij me legjislacionin përkatës ligjor.

1.18. Përdoruesit deklarojnë dhe konfirmojnë se janë të autorizuar ligjërisht për të përdorur shërbimet dhe për të hyrë në sit, dhe se ata marrin përsipër të gjitha përgjegjësitë në zgjedhjen e shërbimeve, përdorimin e shërbimeve dhe qasjen në sit, se nuk ka pengesa. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër që edhe nëse i përmbushin këto zotime, hyrja e tyre mund të bllokohet nga TRT.

1.19. Përdoruesit janë përgjegjës për marrjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të nevojshme ose shërbimeve ndihmëse për të hyrë dhe lidhur me Uebfaqen. Përdoruesit janë të detyruar të kenë modemë, pajisje kompjuterike, softuer, shërbime telefonike në distancë të gjatë ose të shkurtër, të gjitha pajisjet dhe pajisjet e nevojshme për përdorimin e shërbimeve, pa asnjë kufizim. Përdoruesi është përgjegjës për sigurinë se pajisje të tilla ose shërbime ndihmëse janë në përputhje me shërbimet.

1.20. Nëse përdoruesit kryejnë pagesa përmes Uebfaqes dhe përdorin karta krediti, ata pranojnë që ata janë përgjegjës për funksionimin e sigurt të transaksionit.

1.21. Rekomandohet që kur përdoruesit përdorin forume, dhoma bisede dhe zona të tjera interaktive, për sigurinë e tyre, numrat e telefonit, adresat postare, adresat e shtëpisë, etj. që u përkasin atyre ose palëve të treta të mos i japin, dhe ata e pranojnë përgjegjësinë e tyre.

1.22. Përdoruesit janë të detyruar të zbatojnë plotësisht Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale të botuar në Uebfaqen e TRT-së gjatë përdorimit të Uebfaqes dhe / ose kundrejt Përdoruesve të tjerë.

1.23. Përdoruesit pranojnë dhe marrin përsipër që, në rastet që kërkojnë pëlqim të qartë, personat kanë dhënë të gjitha të dhënat personale duke përfshirë përdorimi i faqes në internet, të dhëna personale me cilësi të veçantë të marra gjatë përdorimit të forumeve, dhomave të bisedës dhe fushave të tjera interaktive në përputhje me pëlqimin e tyre të shprehur dhe që ata të marrin të gjitha llojet e pëlqimit nga pronarët e të dhënave personale në një mënyrë të qartë dhe ligjore, përveç përjashtimeve të specifikuara në KVKK, se ata do të jenë personalisht përgjegjës për mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, ndarjen dhe mbrojtjen e këtyre të dhënave në rastet që kërkojnë pëlqim të qartë, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698 ("KVKK") dhe legjislacionin përkatës. Në rast se përdoruesit veprojnë në kundërshtim me KVKK, ndajnë vërtetimin / dokumentin / informacionin që përmban të dhëna personale pa miratimin e qartë të pronarit të të dhënave dhe / ose në kundërshtim me legjislacionin përkatës, përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër që do ta mbajnë personin në fjalë dhe / ose autoritetet administrative dhe të aksidenteve që TRT mund të ekspozohet në mënyrë indirekte, të lirë nga të gjitha llojet e dëmeve, përfshirë kërkesat e palëve të treta dhe të kompensojnë. Kjo klauzolë do të mbetet në fuqi për një kohë të pacaktuar gjatë periudhës aktive të përdoruesve, dhe madje edhe pas skadimit të statusit të Përdoruesit.

2. Personat nën moshën 18 vjeç - Përgjegjësia e Përfaqësuesve Ligjorë

2.1. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër që ata e dinë se veprimet dhe aktivitetet që kërkohet të kryhen nga persona që kanë fuqinë e apelit mund të kryhen vetëm nga persona që janë legalisht të moshës së rritur (veçanërisht ata që janë mbi 18 vjeç) dhe të miturit (nën moshën 18 vjeç) mund të kryejnë veprimet vetëm përmes përfaqësuesve të tyre ligjorë në përputhje me ligjet, lidhur me të gjitha aktivitetet e kryera në Uebfaqe, përndryshe, ata pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër që e dinë që Uebfaqja dhe menaxherët e saj nuk do të kenë e mbajnë asnjë përgjegjësi.

2.2. Përfaqësuesit ligjorë janë të detyruar vetëm të monitorojnë nga afër të gjitha aktivitetet e të miturve (fëmijë) në Uebfaqe dhe të tregojnë ndërhyrjet e nevojshme, dhe TRT nuk do të jetë përgjegjëse për çdo dëm që mund të lindë në këtë kontekst.

2.3. Përfaqësuesit ligjorë janë përgjegjës për saktësinë e informacionit që do t`u jepet të miturve. Nëse ky informacion është i pasaktë, i paplotë dhe / ose i vjetëruar, përfaqësuesit ligjorë janë përgjegjës për të gjitha dëmet, përfshirë humbjen e të drejtave.

2.4. Për arsye se kërkohet leja e përfaqësuesit ligjor të përdoruesve për të përdorur përmbajtjen e faqes në internet, forume dhe hapësira të tjera interaktive, përdorimi i këtyre hapësirave konsiderohet se ka lejen e përfaqësuesit tuaj ligjor. Rekomandohet fuqimisht që të mos u jepni informacione personale palëve të treta të tilla si: emri i shkollës, numri i telefonit, adresa e shtëpisë, etj. kur i përdorni këto hapësira; përndryshe, ata pranojnë dhe marrin përsipër që TRT nuk është përgjegjëse.

3. Masat paraprake të sigurisë

3.1. Llogaritë e përdoruesve mbrohen nga fjalëkalimet. Në rast se përdoruesit harrojnë fjalëkalimet e tyre, fjalëkalimet e reja do të dërgohen në adresat e tyre të postës elektronike. Për arsye sigurie, fjalëkalimet nuk do të raportohen në asnjë adresë tjetër përveç adresës së postës elektronike / e-mail ku është regjistruar përdoruesi.

3.2. TRT kujdeset që të marrë masat e nevojshme paraprake për sigurinë në Uebfaqen e saj. Për këtë arsye, testet e sigurisë kryhen rregullisht në sistem dhe bëhen përpjekje për të parandaluar çdo dobësi të sigurisë. Sidoqoftë, herë pas here, ndodhin tentime për hakimin e profileve të përdoruesve. Gjithashtu duhet të ndiqen masat paraprake të sigurisë me qëllim që të shmanget çdo problem sigurie.

3.2.1. Përdoruesit duhet të skanojnë shpesh kompjuterët e tyre kundër viruseve, të azhurnojnë periodikisht programin anti-virus dhe të mos hapin skedarë nga njerëz që nuk i njohin përmes postës elektronike.

3.2.2. Fjalëkalimet duhet të përbëhen nga kombinime të vështira e të paparashikueshme duke përfshirë shkronja dhe numra. Duhet të theksohet se fjalëkalimet e parashikueshme të tilla si data e lindjes, emri dhe data e lindjes, shkronjat ose numrat vijues, emri i ekipit të preferuar mund të thyhen lehtësisht.

3.2.3. Me përjashtim të ofruesve të postës elektronike (Yahoo, Hotmail, Gmail, etj.), në faqet personale jokorporative, blogjet ose fusha të panjohura, adresat e-mail dhe fjalëkalimet nuk duhet të futen kurrë.

3.2.4. Nëse përdoret një kompjuter i përbashkët (vendi i punës ose internet-kafe), pasi të keni hyrë në Uebfaqe, nuk duhet të dilhet pa klikuar në lidhjen "Dalja" në pjesën e sipërme të djathtë, që do të thotë dalje e sigurt. Përdorimi i kësaj metode në vend të mbylljes së shfletuesit do të parandalojë që personi i cili do të hyjë në Uebfaqe, duke përdorur të njëjtin kompjuter më vonë, të ketë qasje në faqen e Përdoruesve. TRT gjithmonë mund të bëjë njoftime të reja në lidhje me çështjen.

4. Përgjegjësia dhe kufizimet e llogarisë

4.1. Përdoruesit të cilët nuk u përmbahen kushteve të përdorimit ose legjislacionit përkatës do të marrin një e-mail që i informon ata se aksesi i tyre në forume dhe zona të tjera interaktive është pezulluar përkohësisht ose përgjithmonë. Nëse përdoruesit vazhdojnë të mos u përmbahen rregullave pavarësisht nga njoftimi i bërë nga TRT, llogaritë e tyre TRT do të fshihen. TRT rezervon të drejtën të fshijë llogarinë TRT të përdoruesit përkatës dhe të marrë masa ligjore kundër përdoruesit pa dërguar një e-mail në lidhje me pezullimin e hyrjes.

4.2. TRT do të fshijë të gjitha llogaritë e përdoruesit që ka gjetur se ka më shumë se një llogari me qëllim që të shqetësojë përdoruesit e tjerë ose të prishë rendin e përgjithshëm të forumit. Përdoruesit duhet të fusin një adresë të vlefshme e-mail me të cilën hyjnë rregullisht. TRT do të fshijë një regjistrim të llogarisë së përdoruesit të bërë me adresa të postës elektronike të përkohshme ose të palëve të treta pa paralajmërim. Nëse adresa është gjetur e pavlefshme, TRT do të kërkojë rinovimin e adresës së postës elektronike. TRT rezervon të drejtën për të fshirë llogarinë e një përdoruesi kur zbulon se një përdorues ka hyrë përmes IP-ve të përfaqësimit ose ka abuzuar me ndonjë nga shërbimet e TRT-së në mënyrë që të fshehë që ata po përdorin më shumë se një llogari TRT.

4.3. Të gjitha përgjegjësitë ligjore, penale, administrative dhe financiare që mund të lindin për shkak të njoftimit të specifikuar në kushtet e përdorimit dhe në kundërshtim me ligjin i përkasin përdoruesit.

4.4. Përdoruesi do të kompensojë plotësisht për çdo dëm që do të pësojë TRT të shkaktuar për shkak të shkeljes së tij të detyrimeve të specifikuara në kushtet e përdorimit, dhe ai e di dhe pranon që mund t’i drejtohet atij për çdo kompensim dhe / ose gjobë administrative / gjyqësore që TRT mund të duhet të paguajë.

4.5. Përdoruesit nuk mund të përfshihen në aktivitete që parandalojnë ose vështirësojnë përdorimin e faqes në internet për të tjerët dhe nuk mund të mbingarkojnë dhe bllokojnë serverat ose bazat e të dhënave me programe automatike. Përndryshe, çdo përgjegjësi ligjore dhe penale që mund të lindë nga kjo situatë do t`u përkasë atyre.

4.6. Përdoruesit pranojnë se fyerjet dhe ngacmimet, pornografia, bixhozi i ndaluar, lojërat e fatit, etj., shitja ose përdorimi i tyre, promovimi, shitja, tregtimi dhe këshilla e të gjitha llojeve të barnave dhe ilaçeve narkotike që janë subjekt i recetave dhe shitjes ose përdorimit të tyre, dhe të gjitha substancat e varësisë, të gjitha llojet e lëndimeve njerëzore ose shtazore, vrasje, copëtim, brutalitet, me pak fjalë, të gjitha llojet e materialeve, përfshirë armët, eksplozivët, të cilat përmbajnë disavantazhe serioze për sa i përket psikologjisë njerëzore, do të fshihen pa asnjë paralajmërim.

4.7. Përdoruesit pranojnë dhe marrin përsipër që TRT mund të heqë materiale të tilla si veprime, tekste, video, fotografi, sllogan, fotografi, karikaturë, rresht, fjalë, këngë, melodi, koment i ngarkuar ose i zbuluar nga përdoruesit bazuar në një njoftim, paralajmërim, ose edhe mund të bllokojë hyrjen kur është e nevojshme. TRT gjithmonë ka të drejtë të ndalojë ose anulojë përgjithmonë ose përkohësisht shërbimin dhe materialin e siguruar në mënyrë të njëanshme pa ndonjë justifikim.

4.8. Në çdo kohë dhe pa ndonjë paralajmërim, TRT mund të bllokojë përdorimin ose hyrjen në Uebfaqe, nëse e gjykon të përshtatshme dhe pa ndonjë justifikim.

4.9. TRT, drejtorët, punonjësit ose përfaqësuesit e saj, bashkëpunëtorët, nuk do të jenë përgjegjës në asnjë mënyrë për shkak të mbështetjes së përdoruesit në informacionin e marrë nga TRT, ose ndonjë dëmtimi të shkaktuar nga gabime, lëshime, ndërprerje, fshirje të skedarëve ose postave elektronike, ose ndonjë dëmtimi të shkaktuar nga gabime, defekte, viruse, vonesa në funksionim ose transmetim, ose probleme të performancës së faqes Kontraktuale ose dëmtim (duke përfshirë, por pa u kufizuar në) humbjen e përdorimit, humbjen e fitimit ose humbjen e të dhënave që rrjedhin nga përdorimi i shërbimeve, përmbajtjes TRT ose materialeve të përfshira ose qasen përmes faqes, ose në ndonjë mënyrë të lidhur me to, duke përfshirë por pa u kufizuar në humbjen ose dëmtimin e drejtpërdrejtë, të veçantë, indirekt ose pasues të çfarëdo lloji, pavarësisht nëse shkak janë katastrofa natyrore, ndërprerje të komunikimit, vjedhje, shkatërrim ose qasje e paautorizuar në regjistrat, programet ose shërbimet e TRT-së.

4.10. TRT bën çdo përpjekje të arsyeshme për të siguruar saktësinë, përshtatshmërinë dhe besueshmërinë e përmbajtjes së faqes në internet, por nuk jep ndonjë garanci për saktësinë, përshtatshmërinë ose besueshmërinë.

4.11. Uebfaqja mund të përmbajë lidhje për të lehtësuar hyrjen në faqet e tjera të internetit të operuara nga palë të treta. TRT nuk operon ose kontrollon informacionin, produktet dhe shërbimet e ofruara brenda fushës së Faqeve të Internetit ose aplikacioneve për të cilat ofron lidhje. Lidhur me përmbajtjen dhe përdorimin e këtyre faqeve, ajo nuk jep ndonjë garanci të hapur ose indirekt. TRT gjithashtu nuk bën një zotim për konformitetin në lidhje me saktësinë ose sigurinë e përmbajtjes së këtyre faqeve. E gjithë përgjegjësia që rrjedh nga përdorimi i faqeve dhe aplikacioneve të aksesuara përmes lidhjes u përket vetë Përdoruesve.

5. Çështjet që i nënshtrohen pronësisë intelektuale dhe industriale

5.1. Përdoruesit pranojnë, deklarojnë dhe marrin përsipër që ata të kenë transferuar në TRT të gjitha mendimet, veprimet, tekstet, videot, fotografitë, parullat, figurat, karikaturat, këngët, meloditë, imazhet, rreshtat, fjalët, komentet që ata kanë kryer ndaj vetvetes dhe se ata janë përgjegjës për faktin se këto angazhime janë në kundërshtim në lidhje me punët intelektuale dhe industriale, përpunimin e shkruar në nenin 21 të Ligjit për Veprat Intelektuale dhe Artistike, riprodhimin e rregulluar në nenin 22, shpërndarjen e rregulluar në nenin 23, përfaqësimin e shkruar në nenin 24 dhe të gjitha llojet e shenjave, tingujve dhe / ose shenjat e rregulluara në nenin 25. Të gjitha të drejtat që u përkasin atyre dhe / ose u janë marrë bartësve të të drejtave dhe bartësve të të drejtave përkatëse përmes mjeteve të transmetimit të imazhit, të drejtat e transmetimit në televizion dhe radio me anë të riprodhimit, shpërndarjes, vendosjes në treg, përfaqësimit, kabllos, satelitit, tokësor, dixhital, analog, të koduar dhe mjeteve të tjera që do të zhvillohen në të ardhmen, duke regjistruar në kaseta muzike, disqe kompakte, MP3 dhe transportues të tjerë audio dhe / ose video dhe transportues audio dhe / ose video që do të zhvillohen në të ardhmen, regjistrimet audio dhe / ose video të tha; riprodhimi, shpërndarja, vendosja në treg dhe të drejtat e përfaqësimit në internet, ambiente të lëvizshme dhe kompjuterë të ngjashëm, IVR (Përgjigje Zëri Interaktive), ambiente GSM (melodi e telefonit celular, etj.), të drejtat dhe metodat e përpunimit, shpërndarjes, riprodhimit, përfaqësimit dhe transmetimit në televizione me kabllo, satelit, tokësor, dixhital, analoge, të koduara dhe mjete të tjera që do të zhvillohen në të ardhmen, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tinguj të tillë dhe / ose regjistrime imazhesh si videoklipe lidhur me të gjitha metodat dhe format që do të prodhohen në të ardhmen, përpunimi i shkruar në nenin 21 të FSEK, kopjimi i rregulluar në nenin 22, shpërndarja e rregulluar në nenin 23, përfaqësimin e shkruar në nenin 24 dhe të gjitha llojet e shenjave, tinguj dhe / ose imazhe të rregulluara në nenin 25. Të drejtat financiare të transmetimit tek publiku me anë të transportit, në mënyrë që të transferohet tek palët e treta, pa kufizim të vendit, kohës dhe numrit.

5.2. Përdoruesit pranojnë dhe marrin përsipër që materialet dhe të dhënat që ata shikojnë, marrin, shkarkojnë në Uebfaqe nuk mund të përdoren për qëllime personale, nuk mund të tregtohen, të transferohen te palët e treta, aksionet, arkivat dhe të mos vihen në dispozicion të përdoruesve. Në përmbledhje, (ata pranojnë dhe marrin përsipër) që ato të mos mund të përdoren ose të vihen në dispozicion përveç kushteve dhe lejes së specifikuar në sit.

5.3. Përdoruesit pranojnë dhe marrin përsipër që të gjitha mendimet, veprimet, tekstet, videot, fotografitë, parullat, fotografitë, karikaturat, linjat, fjalët, këngët, meloditë, komentet që ata shprehin dhe ngarkojnë në Uebfaqe u përkasin atyre, që kanë juridiksion mbi çështjet të tilla si përdorimi i tyre si të autorizuar, shpërndarja, ofrimi i tyre për publikun, vendosja e tyre në pozicione tregtare. Përndryshe, (pranojnë dhe marrin përsipër) që ata të jenë personalisht përgjegjës për çdo ndjekje dhe kërkesë.

5.4. Përdorimi i markave të caktuara dhe emrave të tjerë dallues dhe / ose shenjave që u përkasin palëve të treta në këtë Uebfaqe; Kjo nuk do të thotë se ka ndonjë marrëdhënie midis këtyre personave dhe TRT, ose se ekziston një marrëveshje licence midis tyre, ose që TRT miraton mallrat, shërbimet dhe transaksionet e palëve të treta të përmendura. Nëse TRT ose pronari i pronës intelektuale nuk ka pëlqimin me shkrim të palëve të treta përkatëse, asgjë në përmbajtje nuk i jep përdoruesit ndonjë të drejtë ose licencë për të përdorur markat tregtare, emrat dhe shenjat dalluese, logot dhe modelet dhe të drejtat e ngjashme të pronësisë intelektuale që i përkasin TRT-së ose palëve të treta.

6. Ndryshimi dhe Azhurnimi

6.1. TRT mund të bëjë ndryshime të njëanshme në Uebfaqe dhe pa bërë ndonjë njoftim në këto kushte të përdorimit. Kushtet e rinovuara aktuale të përdorimit të Uebfaqes do të publikohen me azhurnimin e datës së re. Kushtet aktuale të përdorimit do të jenë të vlefshme që nga momenti i botimit dhe përdorimi i faqes në internet do t`i nënshtrohet kushteve të rinovuara të përdorimit nga ai moment e tutje.

6.2. Mos harroni të rishikoni Kushtet e Përdorimit rregullisht për të qenë të vetëdijshëm për çdo ndryshim. Vazhdimi i përdorimit të Uebfaqes do të thotë që ndryshimi i kushteve të përdorimit nga Përdoruesit pranohet patjetër.

6.3. TRT mund të ndalojë Uebfaqen përgjithmonë ose përkohësisht, të ndryshojë ose anulojë përmbajtjen e shërbimit, në çdo kohë pa ndonjë justifikim.

6.4. Rregulla dhe detyrime të ndryshme specifike për këtë seksion mund të specifikohen në pjesë të caktuara të Uebfaqes. Personat dhe organizatat që përdorin këto seksione konsiderohet se kanë pranuar rregullat përkatëse paraprakisht.

7. Ndjeshmëria

Në rast se ndonjë dispozitë e Kushteve të Përdorimit anulohet, është e pavlefshme ose e pazbatueshme nga autoritetet ligjore, lënia në fuqi dhe zbatimi i dispozitave të tjera nuk ndikohen, dhe dispozitat e tjera do të qëndrojnë në të njëjtën mënyrë.

8. Ushtrimi i së Drejtës

Vonesa e TRT-së në përdorimin e një të drejte / autoriteti në termat e përdorimit, në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar, përkohësisht ose përgjithmonë; Përdorimi i saj jo i plotë ose mospërdorimi nuk do të thotë që kjo e drejtë / autoritet të hiqet pjesërisht, dhe përdorimi i një të drejte / autoriteti vetëm ose pjesërisht nuk do ta parandalojë atë që të përdoret plotësisht ose të përdoret një e drejtë / autoritet tjetër.

9. Ligji që do të zbatohet dhe juridiksioni

9.1. Gjykatat dhe Zyrat e Përmbarimit të Ankarasë janë autorizuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin nga zbatimi i dispozitave të shkruara dhe marrëdhënieve juridike në këto kushte të përdorimit.

9.2. Në të gjitha mosmarrëveshjet që lindin ose lidhen me këto kushte të përdorimit, Gjykatat e Republikës së Turqisë kanë juridiksion ekskluziv.

9.3. Sesioni dhe / ose adresa e postës elektronike të paraqitur nga përdoruesit në Uebfaqe do të pranohet si adresa ligjore e njoftimit për çdo njoftim që do t`u bëhet përdoruesve.

Përditësimi i fundit… /… / 2021